Goju-Ryu Katas

The 12 Goju-Ryu Katas;

 1. Gekisai Dai Ichi
 2. Gekisai Dai Ni
 3. Saifa
 4. Sanchin
 5. Tensho
 6. Seiunchin
 7. Sanseiru
 8. Shisochin
 9. Sepai
 10. Seisan
 11. Kururunfa
 12. Suparinpei

Share this post